Skip to main content

All About Mary

Polish Poems (continued)

MY MOTHER

The heart trembles
before the delicate touch
of Mother's face.

It is not easy to be your son.

Mother bends towards the cradle;
her smile follows your steps.
You live - thanks to her ardent heart.

They go beside each other:
Mothers,
Heavenly and Earthly,
Two Sisters.
One thing joins them together:
Love.

On my shoulder I feel
her blessing hand
when I depart for duty
on the road enlightened by her glance.

Mother
Temple of Love
Eternal Expectation

Mother
I thank you that I am in your heart
as I was in your womb.

I remember that September day
in the shadow of the linden tree
which,like the arch of a cathedral,
covered the head of the Madonna
in a white habit
and piled at her feet
a heavy rosary.

I remember
Mother's look,
her blessing hand,
her eyes overflowing with tears of separation,
worries and happiness,
and words
which to this day are never quiet,
"Be a good priest."

Today
only with distant memories
when I kneel to pray
I recognize in the face of the Mother of Jasna Gora
two faces
pressed close in anxiety

Warm

Pigeons of Prayer

MATKA

Serce się wzdryga
przed delikatnym muśnięciem
twarzy Matki

Niełatwo byc synem

Matka pochyla się nad kołyską
Jej uśmiech żegna twoje kroki
żyjesz dzięki Jej gorącemu sercu

Idą obok siebie
Matki
Niebianska i Ziemska
dwie Siostry
jedno łączy Je imię
Miłośc

Na plecach czuję
błogosławiącą dłon
gdy odchodziłem na służbę
drogą rozświetloną Jej spojrzeniem

Matka
świątynia Miłości
Wieczne Czekanie

Mamo
Dziękuję Ci
że jestem w Twyrn sercu
jak byłem w Twym łonie

Pamiętam ten dzien sierpniowy
w cieniu lip
ktore zlewały się jak sklepienie katedry
nad głową Madonny
biały habit
plątał się pod nogami
wielki rożaniec

Pamiętam
spojrzenie Mamy
błogosławiącą dłon
oczy brzemienne łzami rozłąki
niepokoju i radości
i słowa
ktore do dziś nie ucichły
"Bądź dobrym księdzem."

Dziś
oddalony o wspomnienie
gdy klękam do modlitwy
odnajduję w Obliczu Jasnogorskiej Matki
dwie Twarze .
przytulone w zatroskaniu

Ciepłe

Gołąbki modlitwy

– Father Jan Pach

TopTO MOTHER OF GOD GROMNICZNEJ

To Mother Of God Gromnicznej
No great words are heard;
you are silent,
closed in a frame,
with cuts on your face.

You speak to me with the look of truth,
with the silence of simplicity
and the smile of love.

You are close to me,
tearing down the barriers of space
and the chains of time;
you walk with me
like a shadow in the zenith of the sun.

Mother of the darkened face
with a cheek like raped soil,
Mother of silence,
allow me to stand before you
like a wax candle.

Ignite me with the fire of your Son;
let me be covered from the storm
with the overcoat of your heart,
burning with a clean flame
and burning out at the end.

Do Matki Bożej Gromnicznej

Nie słychać wielkich słow
milczysz
zamknięta w Ramy
napinające pociętą Twarz

Mówisz do mnie wejrzeniem prawdy
milczeniem prostoty
i uśmiechem miłości

Jesteś mi bliska
zrywasz bariery przestrzeni
i kajdany czasu
wędrujesz ze mną
jak cień w zenicie słońca

Matko o asfaltowej Twarzy
z Policzkiem jak poryta gleba
Matko milcząca
pozwól że stanę przy Tobie
jak woskowa świeca żyjesz dzięki Jej gorącemu sercu

Zapal mnie ogniem Twojego Syna
niech osłonięty od wichur
płaszczem Twego Serca
płonę czystym ogniem
i wypalę się do końca

– Father Jan Pach

TopMOTHER'S EYES

Every day I look
into Your eyes, Mother,
and study the Silent Secrets
continually reading in them God
streching out hands towards me
I recognize You
and myself.

Mother of worries
I hear the silent grievance
of my wastefulness
in tears that flow from your eyes
in the pain of your wounded Face
on the coldness of my heart
and the Judas kiss.

Your eyes, Mother
are the mirror of my heart
that break the shell from my eyes
by the heat of your glance.

Look
Mother of the bright eyes
from Your Dark Face
with my eyes.

Oczy Matki

Co dzień spoglądam
w oczy Twoje Matko
w studnię Cichej Tajemnicy
wciąż odczytuję w nich Boga
wyciągającego ku mnie ręce
odnajduję Ciebie
i siebie

Matko zatroskana
słyszę cichą skargę
na moje marnotrawstwo
na łzy wyciskane z Twoich oczu
na piekący ból poranionego Oblicza
na chłód mego serca
i judaszowy pocałunek

Twe oczy Matko
są zwierciadłem mojego serca
zerwij łuskę z moich oczu
przepal żarem wejrzenia

Popatrz
Matko jasnych oczu
z Czarnego Oblicza
moimi oczami

– Father Jan Pach

TopBE MY LIGHTHOUSE

Be My LightHouse
Mother
I am like a breath of wind
like a drop of water
in the face of the sea
let me sink into Your deepness
cover me with Yourself
throw into the deep Your love
do not allow any drop of life to dry out.

I am like a loney boat
fighting with an angry sea
be for me the lighthouse
my Captain
Anchor of Hope
Harbor of Eternity.

Bądż mi Latarnią

Matko
jestem jak tchnienie wiatru
jak krople wody
wobec morza
niech wię utonę w Twej Głębi
otul mnie Sobą
rzuć na głębię miłości
nie pozwól wyschnąć żadnej kropli życia

Jestem jak łódż samotna
walcząca na wzburzonym morzu
bądł mi Latarnią
moim Kapitanem
Kotwicą Nadziei
Portem Wieczności

– Father Jan Pach

TopBARKA-RIVER BOAT

River Boat
Once the Lord stood on the shore,
searching for people ready to follow Him,
to catch hearts with God's words of truth.

O Lord, it was You who looked at me,
Your lips today pronounced my name.
My boat I will leave on the shore,
together with You, today I will begin a new catch.

Barka

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
szukał ludzi gotowych pójść za Nim,
by łowić serca słów Bożych prawdą.

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoj usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawaiam na brzegu,
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.

– Father Jan Pach

TopMOTHER'S FACE

Mother's face
eyes of rapture
guide with unknown certainity

Silent

Hands point
to the fruit of your humility

Mother of people expelled from paradise
Undying hope of return
Brightness cut by sabers of darkness

From the edge of your face to the edge of my heart
grows the eternity of exile
From the edge of silence to the edge of supplications
extends the call of awakened eagles
From the edge of prayer to the edge of revolt
rises the curse of thorns and thistles

After all, from edge to edge
is only a touch of trust

Twarz Matki

Twarz Matki
porywa oczy
prowadzi w nieznaną pewność

Milcząca

Wskazuje dłonią
na Owoc swej pokory

Matka ludzkości wygnanej z raju
niegasnąca w nadziei powrotów
Jasność pocięta szablami ciemności

Od brzegu Twarzy do brzegu mego serca
wyrasta wieczność tułaczki
Od brzegu milczenia do brzegu błagania
rozciąga się wołanie przebudzonych orłów
Od brzegu modlitwy do brzegu buntu
narasta przekleństwo cierni i ostów

A przecież od brzegu do brzegu
jest tylko dotyk ufności

– Father Jan Pach

TopLISTENING IN LOVE

Listening In Love
Daughter of God
started before heaven
looked at itself in the water

Mother of the Word
revealed before sunrise
which in your shadow hid its beams
so as not to burn the earth

Beloved of the Spirit
wed to heaven
Dovecote of unified love

Sister of humanity
listening in love
Three-fold Unity
Her Temple and my rest

Comfort me in Your Heart

Zasłuchana w Miłość

Córko Boga
poczęta zanim niebo
przejrzało się w wodzie

Matko Słowa
objawiona przed wschodem Słońca
które w Twym cieniu ukryło promienie
by nie spalić ziemi

Oblubienico Ducha
zaślubiona niebu
Gołębniku uwolnionej miłości

Siostro człowieka
zasłuchana w Miłość
Troistej Jedności
Swiątynio Jej i mego spoczynku

Utul mnie w Swym Sercu

– Father Jan Pach

TopAve Maria

In my days
wrapped up by the sun
and in those which pinch
you are Lady
like the rainbow of the goodness
for ever woven.

I do not have many words
to define
your most beautiful vigil.

A quiet song
I will serve you
Ave Maria

Ave Maryja

W dni moje
słońcem otulone
i w te co przygniatają
jesteś Pani
jak tęcza dobroci
na zawsze wpleciona.

Nie mam słów tyle
by Twoje czuwanie
określić najpiękniej.

Cichym śpiewaniem
Tobie służę
Ave Maryja.

- Maria Siarkiewicz

TopENTREATY FOR YOUR EYES

Entreaty For Your Eyes
Your black eyes
deep withour a bottom
full like ripe apples
in the garden of paradise
set in your face
carved by tears
They look into the innermost recesses of my heart
where the midday sun
and the thoughts of brotherly hearts
do not penetrate
there you awake my shadow
embedded in the pain of your face

Look at me
Mother of the passing shadows
Give me eyes
big as God and as man
eyes without the shadow of sins
and the setting sun
I strip off the glasses
of my world

Give me your eyes
black and large
the eyes of a Mother
bending beside a child's cradle

Prośba o Twoje oczy

Oczy Twe czarne
o głębokości bez dna
pełne jak dojrzałe jabłka
w rajskim ogrodzie
osadzone w Twarzy
rzeżbionej łzami
patrzą w najtajniejsze zakamarki m
gdzie nie dochodzi słońce południa
ani reflektory bratnich serc
tam budzisz moje cienie
wrośnięte w obolałe Twe Oblicze

Spójrz na mnie
Matko przemijających cieni
daj mi oczy
duże jak Bóg i jak człowiek
oczy bez cienia grzechu
i zachodów słońca
zdejm okulary
mojego świata

Daj mi swoje oczy
czarne i duże
ocze Matki
pochylonej nad kołyską dziecka

– Father Jan Pach

TopMOTHER OF THE LIVING

O Mary, dawn of the new world.
Mother of the living,
To you we entrust all the affairs of our lives:
Look, O Mother, on the innumerable throngs of children,
Who are not allowed to come into the world;
the poor who are overcome
by the difficulties of life;
men and women
– sacrificed in inhuman violence;
the senile and the sick killed
through indifference or false mercy.
Watch, so that all who believe in your Son
strive openly and with love to proclaim
to the people of our epoch the Gospel of life.
Obtain for them grace and the acceptance of it
as a gift always new,
the joy of celebrating it with gratitude
throughout life
and the courage of achieving and performing
the witness of it
so that they can build
along with all people of good will
a civilization of truth and love
for the worship and praise of God the Creator
who loves life.

– John Paul II

TopUNITED WITH YOU

We are united in prayer
with you, Mother of Christ,
with you, who co-suffered….
You guide us to the heart
of your Son,
suffering on the cross,
who when in the midst of extermination
revealed Love to the end.
O you, who co-suffered,
permit us always to persevere
in the embrace of this mystery.
Mother of Redemption!
Bring us closer to the Heart of your Son!

– John Paul II

TopA SHORT ACT OF DEVOTION TO THE MOTHER OF GOD IN THE SLAVERY OF LOVE

Mother of God, Immaculate Mary!
To you I dedicate my body and soul,
all my prayers and work,
happiness and suffering, all
that I am and all that I have.
Willingly, I deliver my heart to you
in the slavery of love. I leave you
entirely free to use me
for the salvation of people and to help the Holy Church,
of which you are the Mother.
I want, from now on, to do everything with you,
through you, and for you.
I know that by my own strength,
I will not succeed.You, however, can do everything
that is the will of your Son and you are always victorious.
Therefore, in all affairs, Help of Christians,
let me family, my parish, and my entire country
be a true kingdome
ofnyour Son and of you. Amen.

– Cardinal Stefan Wyszynski

TopYOU CRIED, MOTHER

You cried, Mother,
at the feet
of your Son…
but I could not cry
when my son was burned by the enemy
on the grates at Auschwitz…
You saw Him risen from the dead,
but I only believe that my son has risen.
You saw the crown on His head,
I did not see
even the nail in his wound.

My son
was small,
and had eyes
like a flower.
Your Son carried the cross;
Mine served as the target of German executioners.
Your pain was tremendous.
Mine was not smaller.
You could cry at the grave of your Son.
I sing of mine only through this poem.
Holy
is the name
of your Son.
My son's name
disappeared in the smoke
of the Auschwitz chimneys…
My son is the dust of the earth.
But
I call:
on your earth,
and on my earth,
on the earth of your Son,
and on the earth of my son,
the bells are ringing today:
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Victory! Victory! Victory!

TopPERMIT ME TO PRAISE YOU, MOST HOLY LADY

Permit me to praise you at my own expense.
Permit me to live, work, suffer, consume myself, and die
for you and only for you.
Permit me to bring the whole world to you.
Permit me to contribute
to an even bigger,
to the greatest elevation of you.
Permit me to bring to you such praise
that as yet no one else has brought to you.
Permit that others with my zeal
outstrip my elevation of you, and I theirs,
so that by noble competition
your praise will increase always higher and higher,
always more powerful, as He who desires
you to be elevated over all creatures.
In you, God has been worshipped without comparison
more than in all His saints.
For you God created the world.
For you God also called me to existence.
From where comes this luck to me?
O, permit me to praise you,
O most holy Lady!

– Saint Maximilian Kolbe

TopUNTITLED

Mother,
Holy Mother and Nurturer,
Madonna of Czestochowa,
Holy Lady of Ostra Brama,
Fatima,
Ludzmierz,

Sorrowful Mother of Katyn,
do this for us:

be the sun
that shines on everyone
and the earth that nourishes,
not discriminating
between the good and the bad.

Do not repel us from your plentiful breasts,
but hug us to your bosom

and teach us love
of neighbor
as you taught
your Son

Jesus Christ.

– Edward Lipinski, Wybor Wierszy

TopMOTHER OF THE ROADSIDE CHAPELS

Somebody gave you a smile
which is a guest on your face,
azure eyes,
deep set,
and hair the color of linen
that seems to float in the air,
buffeted by rain,
bathed in sunshine,
dried by the wind,
at night covered by the light of the stars.
My eyes are fixed on you;
Can looking at you be a prayer?

Somebody gave you a smile;
would that through a simple glance
it started another life
not to disdain even a handful of straw
thrown under the head,
or a hunk of bread
pushed under the arm
to feel how a heart beats.
Mother of the Roadside Chapels,
focused on every human thought and action,
along with the sons of birds
accept a silent cry
under your protection.

– Krzysztof Milczarek, Wybor Wierszy

Top


All About Mary includes a variety of content, much of which reflects the expertise, interpretations and opinions of the individual authors and not necessarily of the Marian Library or the University of Dayton. Please share feedback or suggestions with marianlibrary@udayton.edu.

CONTACT

Marian Library


300 College Park
Dayton, Ohio 45469 - 1390
937-229-4214
Website
Email

Keyword Search

Would you like to begin a new keyword search?

Get Started