Skip to main content

All About Mary

Polish Poems (continued)

STEP INTO MY LIFE

Mother of the good word,
enter into my life
as in the home of Elizabeth.
Come with the breath of the Spirit
so that my heart will feel you
and Jesus will enliven me.

Mother of the first transformation,
my pitcher is empty;
fill it to the brim with trust.
Ask Jesus to change this
in my life.

Mother of returning orphans,
hand me the chalice of your life
let drop after drop
pour out the pains of holiness;
let it be fulfilled to the end
and in you arms I will rest,
Mother of waiting.

Wejdź w moje życie

Matko dobrego słowa
wejdź w moje życie
jak w dom Elżbiety
przyjdź z powiewem Ducha
niech moje serce poczuje Ciebie
i Jezus w nim ożyje

Matko pierwszej przemiany
mój dzban jest pusty
napełn go po brzegi zawierzeniem
uproś Jezusa niech go przemieni
w stągiew życia

Matko powracających sierot
podaj mi kielich Twego życia
niech kropla po kropli
wlewam trud świętości
niech wypełnię się do konca
i w Twych rękach spocznę
Matko czekająca

- Father Jan Pach

TopQUEEN OF MAY


Queen of May
in love with the blue sky
with the flood of flowers
with the fragnance of the fields
with the songs of the birds

Friends who love the Lord
Lady of warm mornings
Lilac blooming with the fragnance of smiles
Willow with golden hair over the stream
in whose shadow I rest

Melody of quiet night
entangling my arms
rising like the branches of the popular tree
in prayers of adoration

I kneel on soft cushions under the trees
on the branches birds are praying
flowers are singing hymns of adoration
I call to You by the sinking silence

You come towards me by the avenue of fragrant chestnuts
Radiant Lady of my dreams
Often I do not see your figure
but I read by the steps
that you walk with me

Virgin with the heart of eternal spring
Confirm that my young life
Will bloom, not expire, in May

Majowa Pani

Królowo maja
zakochana w błękicie nieba
w kwiatów powodzi
w zapachu pól
w śpiewie ptaków

Przyjaciółko zakochanych w Bogu
Pani ciepłych poranków
Bzie rozkwitły zapachem uśmiechu
Wierzbo złotowłosa nad potokiem
w której cieniu spoczywam unurzony

Melodio nocnej ciszy
oplatającej moje ramiona
wzniesione jak smukłe gałęzie topoli
do modlitwy uwielbienia

Klęczę na puszystej poduszce pod drzewami
na gałęziach modlą się ptaki
kwiaty śpiewają hymn uwielbienia
wołam do Ciebie ciszą zatopienia

Idziesz ku mnie aleją pachnących kasztanów
promienna Pani moich marzeń
Choć nie widzę Twej postaci
czytam po śladach
że idziesz ze mną

Dziewico z Sercem wiecznej wiosny
spraw by moje pączkujące życie
rozkwitło niegasnącym majem

TopTune To God

On the strings of the deep heart
time plays the melody of life
tunes fall plucked
from the brink of thorny experiences
at times a quiet clink is welcomed
like a shy pigeon in flight
or the sudden silence of a lute
uncertain of tomorrow.

I am looking for the right tune
and thinking
Why do Ihear Jesus Christ in another tone?
Why does'nt it adapt itself to me?

I retrun my lute
to the hand of Holy Mother
to be her tune
to the measure of God's requirement
so that the stubborn tunes of life
be played with adoration
in the hands of the Stewardess of God's melodies.

Dostroić się do Boga

Na strunach głębin serca
czas wygrywa melodię życia
padają dżwięki
szarpane
o brzegi kolczastej przygody
czasem zawita cichy brzęk
jal nieśmiały przelot gołębia
albo zamilknie lutnia
niepewna jutra

Szukam właściwego dżwięku
i myślę
dlaczego Chrystusa słyszę w innym tonie
czemu nie dostroi się do mnie

Oddaję moją lutnię
w dłonie Matki
by ją dostroiła
na miarę Bożych wymagan
żeby uparte struny życia
zabrzmiały pewnym dżwiękiem uwielbienia
w dłoniach Szafarki Bożych melodii.

Top
HOPE OF DAWN

Hope Of Dawn
I live between the scream of emptiness
and the silence of heaven
I walk on the ridge of hope
and add poetry from the pages of the Gospels
and still I walk in darkness on the edge

Through the smeary pit of events
which the sun has not cleared up yet

I go to the crest of the mountain
with the hope of dawn

Nadzieja świtu

Zyję między krzykiem pustki
a milczeniem nieba
chodzę grzbietami nadziei
i nadal w ciemności idę po krawędzibin

Przez zamazane szyby zdarzen
nie przedarło się jeszcze Słonce

Idę granią
z nadziejł świtu

TopWRITTEN FOR THE VISIT OF JOHN PAUL II to ZYWIECCZYZNA, 22 May 1995

Here where the Vistula is born,
Where she begins,
Where mountains frolic
With clouds on the tops,
Here, in these beautiful mountains
You arrive in this scheduled spot
To greeet your countrymen.

Let all be glad, rejoice
In cities and villages
Throughout the mountains.
You have the words of consolation
For sadness and troubles.
You attempt to dry the tears
Which flow from our eyes.

Written For the Visit of John Paul II to Zywiecczyzna, 22 May 1995

Tu, gdzie Wisła się rodzi,
Gdzie bierze początek,
Gdzie halny baraszkuje
Z chmurami po szczytach,
Tu, w ten piękny beskidzki
Przybywasz zakątek,
Żeby się z rodakami
Swoimi przywitać.

Niech się cieszą radują,
I miasta, i wioski
Rozsiane po Beskidach
Od Żywca po Skoczów.
Ty masz słowa Pociechy
Na smutki i troski,
Potrafisz łzy osuszyć,
Co płyna nam z oczu

TopHOLY MARY, MOTHER OF SORROWS

Holy Mary, Mother Of Sorrows,
Teach us to understand the meaning of the cross
in our lives,
so that we can add to our bodies
what is lacking in the suffering of the Christ
for the good of his mystical body,
which is the Church.
And when we finish our temporal piligrimage,
help so that we are able to live with You eternally
in the heavenly kingdom
Amen

Święa Maryjo, Matko Bolesna,

Święa Maryjo, Matko Bolesna,
naucz nas rozumieć znacenie krzyża
w naszym życiu,
abyśmy dopełniali w naszych ciałach
braki udręk Chrystusa
dla dobra Jego ciała mistyczego,
którym jest Kościół.
A kiedy zakońnczymy doczesnę pielgrzymkę,
spraw, byśmy mogli żyć z Tobsę wiecznie
w królestwie niebieskim
Amen

TopOstra Brama Madonna

Above the gate, above the city, above the earth
Vilnius Holy Mother.
In the sky the stars are changing
and She - blissful.

Path among the stars is going
where it waits for her moon
Madonna of Ostra Brama
Hope of life after life.

Ostro Bramska Madonna

Nad bramą nad miastem, nad Ziemią
wileńska Panna Święta.
Na niebie gwiazdy się mienią
a Ona - wniebowzięta.

Drogą wśród gwiazd zmierzamy,
gdzie czeka na swym księżycu
Madonna z Ostrej Bramy -
Nadzieja życia po życiu.

- Maria Olszowska 

TopYOU ARE EVERYTHING, MARY

You are like the sunbeam
On the frozen earth.
You are like strong roots
For the weak plants.

You are for the most poor
Like a piece of bread,
Like for the stars - moon
For the earth - the peace of heaven.

You are like the stream
For the very dry field,
Like a plaintive song
For the soul of the mountaineer.

You are everything, Mary,
For us under the mountains
And we need nothing more
As You are with us!!!

- Izabela Zajacowna, Raba Wyzna

TopQUESTION

Grandmother's warm room
smells of prayers and lavender
The guardian angel
curiously gives ear
to check if I, for sure,
whisper every word
of my evening prayers
so that I might calmly
say AMEN
The saints look
with authority on my grimaces
and all of them
turn their heads
in embarrassment
at my question:
Why does Jesus again
Today hang on the cross
When, after all,
yesterday and today
I was Polite?

- Lucia Opiela

TopMY REQUEST

Do not tell me, please,
that everything passes,
that flowers fade
and roses wither.

Do not cry
when someone injures you
and do not kill your dreaming.

Better, tell me
how to cry so that no one will see
how to pray so that the Lord will hear
how to live so that when I die
something more will remain
than an epitaph on a slab.

- Dagmara Mi da Tworkowa

TopMOTHER

strengthen our faith
for many in the world are weak
the sun is covered with clouds of smoke
in the neon, much is not clear.

Murderous evil
is overgrown with moss
stammering has replaced
worthy words
vulgarity walks in the center of the city
and hides behind village fences.

Hope -
trembles -
and it is more and more difficult to trust someone
truth is heavier than a stone
condescend to sanctify truth with hope
O Holy Mother - help.

With Love
sanctify our hands
to be ready to do good
to our tongue give freedom
so that the words will be words of love
and your Fiat will change all to Love.

Janina Fiolkowska Grudziadz
Trans. Danuta Romanowska

MATKO

umocnij naszą wiarę
bo wiele w świecie jest słabości
słonce okryte chmurą dymów
w neonach tyle niejasności.

Zło skrytobójcze
mchem porasta
bełkot zastąpił
wartość słowa
wulgamość idzie środkiem miasta
za opłotkami wsi się chowa.

Nadzieja -
drżąca - przykulona
i coraz trudniej ufać komu
prawda jest cięższa od kamienia
prawdę z nadzieją racz uświęcić
o Jasnogórska Pani - pomóż.

Miłością -
uświęć nasze dłonie
by zdolne były dobro czynić
językom odbierz poplątanie
ażeby słowem było słowo
i Twoje - Fijat
w miłości zmienić.

– Janina Fiołkowska Grudziądz

TopPolish Christmas Poem

O, little One, O Little One on the rough hay,
Wouldn't it be better for you to be in your Father's heavenly bedding?

Wouldn't it be better to be sitting on the front steps in heaven?
Truly, your beloved Father did not expel you.

There the angels play beautifully.
Here are only human struggles.

The Kings, the Wise Men will leave,
And for you, only human tears and suffering will be left.

Look, Small One, the stars die out;
In darkness, the buried miners look for the way out.

Look, as the fire from the sparks burn the school,
And the children are inside.

If only Saint Joseph would read to you from the newspapers,
How many fears and despairs live in this world.

He would tell you how terrible burns
the necklace of bullets for the soldiers.

But if you are here--and the Father will praise you--
You will stop the hatchet with your little hand.

Here, even the fir tree
grows in the shape of a cross.
In Front of Jesus' Manger
Holiday Greeting
War Time Lullaby
Christ's Birth

- Zbigniew Chalko

Top
PRAYER

Prayer for me
is a deep breath,
between sadness and happiness
between Love which is never enough.

I dedicate myself to God,
so I pray through everything,
which fills my daily life.

I pray with the words of the Psalms,
On the beads of the rosary,
I stand tall like a ballerina on her toes,
In order to see God better.

Prayer is the breath of God in us,
A breath - this is Life,
I pray to live for God.

- Marian Drynkorn

Top
MODLITWA

Modlitwa to dla mnie
głęboki oddech,
między smutkiem i radością,
między miłością, której ciągle za ma

Powierzyłem swoje życie Bogu,
więc modlę się przez wszystko,
co wypełnia moją codzienność.

Modlę się słowami psalmów,
na paciorkach różańca,
wspinam się jak tancerka na palcach
aby lepiej dostrzec Boga.

Modlitwa to oddech Boga w nas,
oddech to życie,
modlę się aby żyć dla boga.

- Marian Drynkorn

TopSUNBEAM

Into my home
falls a sunbeam
and with it, God's Love.
And the fields of grain are brightened
and the flowers are as beautiful as the sun.
How much joy from the one Love
O My God.
She never loses a person
but only gives help
in school and in work
in misery and in hunger
only share a prayer with her.
The Heart of the Lord is open
for everyone,
but you yourself choose
your own way.

PROMYK SŁOŃCA

Wpadł mi do domu
promyk słońca
a w nim jest miłość Boża.
I rozjaśniały łany zboża
i kwiaty są piękne jak słońce.
Ileż radości z jednej miłości
O Mój Boże.
Ona nie zgubi nigdy człowieka
tylko nam pomóc może
w szkole i w pracy
w nędzy i głodzie
tylko się modlitwą z nią podziel.
Serce Pana otwarte jest
dla wszystkich,
a ty sobie wybierz
swoją własną drogę.
Janusz Szot
Stary Sącz

- Maria Szlachetka

TopHappiness

People, people, do you know
That there is happiness in this world?
Look at the heavens, pursue with your eyes
The stars, the clouds;
Listen to the song which nature
is singing in your soul,
In the singing of the birds, in the roar of the water,
In the rustle of the leaves on the tree;
And reciprocally compose from yourself
The most beautiful song about heaven, God, angels,
a song of dreams in the noble stroke.

– Zmichowska Narcyza

Szczęście

Ludzie, ludzie, wy nie wiecie,
Że jest szczęście na tym świecie
Patrzyć w niebo, gonić okiem
Za gwiazdeczką, za obłokiem,
Słuchać pieśni, które śpiewa
Naszej duszy duch przyrody
W głosie ptasząt, w dźwięku wody,
W szeleszczących listkach drzewa,
I nawzajem wysnuć z siebie
Pieśń piękniejszą, pieśń marzenia
O aniołach i o niebie
l w szlachetne uderzenia.

– Zmichowska Narcyza

TopIn Front of Jesus' Manger


Here
the wise man must pass in silence
the glass and the eye
shall not see everything
only the heart
which shall beat stronger
only the soul
when it is refreshed by BREAD
that becomes the Heaven
in which God lives

TopHoliday Greeting


Let human hearts Be like the
Bethlehem manger When Mary
laid the Holy Child On the hay.

Mary will keep watch so that in our hearts
Jesus will not cry,
And so that the weight of human transgressions
Will not crush the Savior.

- Wladyslava Anna Jamroz

TopWar Time Lullaby


Sleep, My Darling . . . Sleep, Little One . . .
Do not cry anymore . . . For us, today is not the worst of all.

There is a roof over this poor stable
And we have a manger, where I can lay you . . .

So what if the shed is full of holes?
No one is driving us out into the frost.
The ox and the donkey will blow their breath on Your holy feet
And I have bound straw to sleep on.

You will not be chilled
Since on the way no one pulled my veil from my head . . .
There are mothers poorer than I.
I, at least, have something with which to swaddle you.

Sleep . . . angel voices you will hear
In this same dream, white wings will bow to You.
No enemies will come during the night
No rap on the door by a rifle or bayonet.

And King Herod, my Son, is far away . . .
He will not touch you.

And our home is waiting for us in Nazareth
No one will interrupt our return home . . .
No, My Beloved, you are not the poorest in the world,
Since for bitterness you came into this world.

My Beloved! When as a human being
You desired to reconcile Divinity with suffering —
Not in Bethlehem - but in Your Mother's kingdom
Should this child be born today . . .

- Wladyslava Anna Jamroz

TopChrist's Birth

You, Jesus,
Are not always welcome
In many mangers
There is even a shortage of hay
The inn is full
Overnight accommodations are refused
A poor but hospitable stable
Will be found
Shepherds will come
Leaving behind their flock
Kings will notice Your birthday
From the stars
Herod will be furious
Afraid of your power
And YOU
Come silently — humble — small
And bring
The biggest LOVE
Eternal
Which shall not draw back
From the sacrifice of the Cross.

- Wladyslava Anna Jamroz

TopVISIT

I come to you, smiling Lady,
in the amber dress on the silver background,
and the dark brocade overhung with votives.
Not for this did I come,
to cover you with numerous requests
as the pagans do -
I know that you always remember us
-- we here on earth --
and your merciful smile
is like a bandage swaddling sick souls.
I come only for this,
to be with you, like air to breathe,
and so that around your leg
I can hang my poor heart
like a small silver votive.

TopCross

Wood and metal
Combined with the body
Symbol of martyrdom
Picture of redemption
Golgotha now
And glory in the future
Carry him in the heart of the earth

- Grazyna Swiderska

TopHymn to the Most Holy Mother

Reign from high
On our walls!
Send a lustrous ray from your eye,
Glance, Mother, towards the earth!
Here in supplicating noise
Fly prayers into space;
Here orphans, beggars,
Here worried souls;
Their hope is only,
Your motherly mercy.
You know what their thoughts contain
And what burns in their hearts;
You know the secrets of suffering
Because You suffer yourself!
You know who gives relief:
May Your Son, God-Human,
Through beams of happiness
Dry the tears from our eyelids;
May you intercede with your Son
Through your motherly mercy.

TopImagination

That God chose the cross
we are astonished
As if we did not know
that nothing joins us together
as much as suffering

- Wieslaw Jarosz

TopChrist

In the petals of the rose, I see a trace of His blood,
In the stars, the brightness of His eyes,
The flowers carry the features of His face,
Heaven bedews the fountain of His tears.

The everlasting snow has the white of His body
Whether in the roar of the thunder or the song of the birds,
I hear only the tune of His voice,
His beating heart is the rhyme of the wave.

I read His writing in the wild rock,
Every road carries a trade of His foot print,
Thorns weave themselves into His crown,
And every tree throws shade on His cross.

- Josef-Maria Plunkett

TopFragment of Litany

You who stepped back from your own Son,
When he started his Father's duty,
And even though he did not call you Mother,
Your looks were tender and no less happy!
Or-- when at the end Your Son's body was stripped,
And he said to you (As God consented):
"Woman!...'', O! You chosen from thousands,
Blessed among women,
Mother, I see the Mother of the Creator,
Pray for us...
And He, who descended from His sublime height
And for a crown chose a crown of thorns,
In you he had only one guardian angel,
But he could have shielded himself with thousands;
O Most Angelic Queen of Angels,
in which God lives
Pray for us...

- Cyprian Norwid

TopUNDER YOUR PROTECTION

Under your protection! All humanity calls
To you, Mother, who reign in heaven -
With deepest honor we bend our foreheads,
In every sorrow and in every need;
Take our hearts, thirsty for your help,
Under your protection!

Under your protection, every age entreats,
Every class, every social group,
Since you are our universal Mediator,
Because you have in your hands our destiny through eternity;
Take all of hearts wounded by suffering
Under your protection!

Under your protection, the holy Church hastens
With heavy and strong diabolical wars,
O may the rejoicing in your protection always
Give them time to experience triumph and peace!
Take Christianity tired by the fight
Under your protection!

– Mateusz Jez

POD TWĄ OBRONĘ !

Pod Twą obronę! cała ludzkość wola
Do Ciebie Matko, co królujesz w niebie,
Ze czcią najgłębszą pochylając czoła,
W każdym frasunku i w każdej potrzebie;
Weź serca nasze ratunku spragnione
Pod Twą obronę!

Pod Twą obronę każdy wiek się wprasza,
Każdy stan, każde kółeczko społeczne,
Boś Ty wszechwładna Pośredniczka nasza,
Bo Ty masz w ręku losy nasze wieczne;
Weź wszystkie serca cierpieniem zranione
Pod Twą obronę!

Pod Twą obronę Kościół święty spieszy
W ciężkim z mocami piekielnemi boju,
O niech się zawsze Twą opieką cieszy,
Daj mu doczekać triumfu, pokoju!
Weź chrześcijaństwo walką udręczone
Pod Twą obronę!

– Mateusz Jez

TopMy Mother's Black Rosary

My mother's black rosary--
her life's code

precious
polished prayer beads

each one separately
knocks for the Light of Mystery

during the lonely night
it is the alphabet of her soul

she whispered to him herself
without the remainder

She lifted her hands
by the crown of hope

my mother's black rosary
my testament

- Lucyna Szubel

Top
Ludzmierz Bell 

Do you hear?
The Ludzmierz Bell is ringing.
Is it for some alarm?
No, he rings
Because he has a feeling;
He knows very well what worries us,
What lies in our hearts,
Since he has lived with us so many years.
When we are without hope,
When we are so full of pain
Also his heart bursts with grief.

He calls throughout the whole area
And calls to whomever he can:
Come to the Holy Mother in Ludzmierz;
She will help you.

Słysycie?
Ludźmierski bije zwon.
Cyby na jakom trwoge?
E, kazby tam -
bije, bo on jako i my cuje
Wiy dobrze co nos tropi,
co lezy nom na sercu
bo przecie tele roki
z nami zyje
kie nima w nos nadzieje,
kie my pełni bólu
to i jego serce
o mało nie puknie
od zolu
I woło po całej dziedzinie
I woło kielo ino moze
Przydź do Matecki Ludźmierskiej
Ona ci pomoze

- Stanislawa Szewczyk

TopI Believed...

I believed
still yesterday
in Your immense goodness
and unending love

I recognized Your greatness
after the breaking of the bread
and forgiveness

I searched in prayer
the way to You
to probe and understand myself

I believed
still yesterday
but today torn by pain
shut in drops of time
exhausted glances of thoughts
at darkness walls full
of homeless stillness

Tomorrow - if I come
because it is fit
And You -- perhaps again
in my barren soil
will sow grain
and fill my soul
with a torrent of signs

Tomorrow - if I understand,
Your way, Lord,
will nourish and warm me

Wierzyłam...

Wierzyłam
jeszcze wczoraj
w Twoją dobroć niezmierzoną
i miłość nieskończoną

poznawałam tę Wielkość
po łamaniu chleba
i przebaczeniu

szukałam w modlitwie
drogi dojścia do Ciebie
zgłębienia i zrozumienia siebie

Wierzyłam
jeszcze wczoraj
a dzis bołem rozdarta
zamykam w kropli cz
zmęczone spojrzenia
mrokiem wypełniam
bezdomnej ciszy

Jutro – jeśli przyjdę
to dlatego że wypada
A Ty - może znów
w mojej ziemi jałow
zasiejesz ziarno
strumieniem znaków
wypełnisz duszę

Jutro - jesłi pojmę
Twoją drogę Panie
to nakarm mnie
i ogrzej

– Barbara Witucka

TopGift 

You gave Your Son
So that I could be in Your Kingdom;
Life, so that I could live for You.
Free will, to choose
the path of Life.
Faith, to believe in
Your existence.
Intellect, to recognize
The sign of Your love.
Heart, to love my neighbor.
Tears, to demonstrate
emotion.
Lips, to be able to glorify
You in song.
Cross in life, to understand
How great a grace is Your love.

Dary

Dałeś swego Syna,
Abym mogła być w Królestwie Twoim
Życie, abym mogła żyć dla Ciebie.
Wolną.wolę, bym wybrała
Drogę życia.
Wiarę, abym wierzyła w
Twoje istnienie.
Rozum, abym rozpoznawala
Znaki Twej miłości.
Serce, do kochania bliźniego
Łzy, abym okazywala
Wzruszenie.
Usta, abym mogla
Wysławiać Ciebie pieśnią.
Krzyż życia, abym zrozumiała
Jak wielką, łaską. jest Twoja miłość.

- Katarzyna Sarabun

TopSounds of the World (World's Sounds)

The supple birch sings for You, Lord,
in the blast of the wind;
with pleasure she moves her body
to the beat.
Already the butterfly
has composed his song for You
and waits his turn impatiently.
Two bumblebees in a bass duet
practice before the evening concert,
a concert in which, instead of there being applause,
You, Quiet Witness,
will send a delicate breeze
and throw a bouquet of beams from the setting sun,
a concert which
will be sung for You by Life.

Singing for you flexible birch-tree the blast of wind
With pleasure ,moving her white body
To the beat-
Song for you - composed already by the butterfly
And impatiently is waiting for his turn.
Two bumble-bee in the basso-duet
practiced before evening -concert
Concert on which instead of applauses -
YOU -Quiet-Witness
Will send - delicate breeze
and throw a bouquet by the setting-Sun
CONCERT - in which—I will sing LIFE—

- Anna Studnicka

TopPILGRIMAGE TO THE HOLY MOTHER 

From the old Warsaw walls
We go to the Citadel of the Nation,
The everlastingly young Mountain

We go, impelled through streams fo rain,
Cracked by the scorching August heat,
In the cloud of dust, the praying on our lips;
We carry in our bags the weight of the litany
But in the heart-hope.

We exchange only glances,
immersing our hearts in the brightness of the "Dark Face,"
offering tears
and collecting smiles
for the new day of pilgrimage

PIELGRZYMKA DO MATKI

Od murów Starej Warszawy
podążamy do Twierdzy Narodu
wiecznie młodej Góry
Idziemy napęczniali w strugach deszczu
spękani w żarze sierpniowej spiekoty
w obłokach pyłu modlącego się naszymi wargami
dźwigając w chlebaku ciężar litanii
a w wercu nadzieję

Wymieniamy tylko spojrzenia
zanurzając serca w blasku Ciemnolicej
ofiarujemy łzy
i zabieramy uśmiech
na nowy dzień pielgrzymowania

– Father Jan Pach

TopOnly the Word 

I am afraid
that I will never understand
from where come so many crippled children-the fruit of love
and why we must give birth to life in pain
and how to shelter them since this is only a stopping palce,
a short, hazy eternity with an inevitable ending.
And what is eternity? Does time also die?

But say only the word. . .

I am afraid
that perhaps as I go towards my Emaus
i will not recognize that You accompany me on the road,
and you will ger ahead of me, and I will have to
walk further on the road
and no one will find out about our meeting.

But say only the word. . .

I am afraid
of my despair covered by the wisdom of the mind
about the mystery of on Old Man with a grey beard,
a Person stretched on a diagonal beam
and a dove hovering above Them,
painted by so many great masters,
which only a glacne is able to comprehend.

But say only the word. . .

I am afraid
of this day, which bends towards the West
to the meet the evenign, suddenly so near,
to announce night, my last cover,
under which I do not know what kind of meeting is waiting for me
and whether in the dark valley I will not be frightened.

But say only the word. . .

I am afraid
that comfort in this fear will also be weak
like my shaky faith, which should not be afraid
but believe in the justice of reward and punishment
since one and another so often disappoint
and discouragement and despair are like daily bread.

But say only the word...

I am afraid
that You will never say the word,
as You were afraid that the father at that time abandoned You,
but after all, You knew that was not true.
But what about me-descendant of Adam, Abel,Job?
Should I only wait? Wait of sin?

And so, say only the word. . .

TYLKO SLOWO

Lękam się,
że nigdy już tego nie pojmę
skąd tyle kalekich dzieci - owoców miłości
i dlaczego w bólach trezeba rodzić życie
i tak chromić je, skoro to tylko pryzystanek,
krótkie mgnienie wieczności z
nieuchronnum kresem.
I co to jest wieczność? Czy czas też umiera?

Ale powiedz tylko słowo...

Lękam się,
że może podążając do mego emaus
nie spostrzegę na drodze że mi towarzyszysz,
i że mnie wyprzedzisz, a ja beędę musiał
dalej kroczyć drogą
i nikt się nie dowie o naszym spotkaniu

Ale powiedz tylko słowo...

Lękam się,,
moich zwątpien podszytych mądrością umysłu
o tajemnej jedności Starca z siwą brodą,
Człowieka rozpiętego na poprzecznej belce
i Synogarlicy krążącej nad Nimi,
powielanych przez tylu znakomitych mistrzów,
którą tylko wzrokiem potrafię ogarnąc.

Ale powiedz tylko słowo...

Lękam się,
tego dnia, co nachyli się ku zachodowi,
by napotkać wieczór nagle taki bliski,
zwiastujący noc - moją ostatnią zasłone,Lekam sie,
za którą nie wiem jakie czeka mnie spotkanie
i czy w ciemnej dolinie zła się nie ulęknę.

Ale powiedz tylko słowo...

Lękam się,
że pociecha w tych lękach będzie równie słaba,
jak moja chwiejna wiara, że nie mam się lękać
lecz wierzyć w sprawiedliwość nagrody i kary,
chociaz jedna i druga tak czesto zawodzi,
a zwątpienie i rozpacz są jak chleb powszedni.

Ale powiedz tylko słowo...

Lękam się,
że nie powiesz nigdy tego słowa,
jak tyś lękał się że Ojciec wówczas Cię opuścił,
a przecież wiedziałeś, że to nie jest prawdą.
A cóż ja - potomek Adama, Abla, Hioba?
Czy mam tylko czekać? Czekać czyli grzeszyć?

A więc powiedz tylko słowo...

- Jan Przetacznik

TopTO THE POLISH PINE

Where vineyards, where aromatic oranges bloom,
You, my homeless simpleton, Zakopane pine,
From mother and sisters separated,
Stand an orphan in a foreign garden.

How pleasant a guest you are for my eyes,
because together we experience the same verdict.
I also have made a pilgrimage from afar.
And for me in a foreign land the time of life escapes.

Why - even though you are surrounded by the efforts of strangers
Did you not grow - why did you lose your strength?
You have here the early sun and the spring dew.
But yet your branches turn pale and bow down.

You wither, you dry up,
sad among plain flowers
and there is no life for you,
because you are not in your Native Land. Faithful Tree!

You will not tolerate exile and longing
Still a little autumn and winter weather,
And you will fall down dead - the foreign land will bury you, My Tree!
Will I be happier than you?

- Stefan Witwicki

TopWiersz Popieża

Pielgrzymka górali z Polski ofiarowala papieżowi Janowi Pawłlowi II sosenkę. Drzewko zostało posadzone w 1985 r. w Ogrodzie Watykanskim, niestety uschło. Ten wiersz przywiózł do kraju Prymas Józef Glemp.

Do Sosny Polskiej

Gdzie winnice, gdzie wonne pomara?cze rosną,
Ty domowy mój prostaku, zakopia?ska sosno,
Od matki i sióstr oderwana rodu,
Stoisz, sieroto, pośród cudzego ogrodu.

Jakże tu miłym jesteś gościem memu oku,
Bowiem oboje doświadczamy jednego wyroku.
I mnie także przenios?a pielgrzymka daleka.
I mnie w cudzej ziemi czas życia ucieka.

Czemuś-choć cię starania cudze otoczyły,
Nie rozwinęła wzrostu-utraciła siły?
Masz tu wcześniej i sło?ce, i rosy wiośniane.
A przecież twe gałązki bledną pochylane.

Więdniesz, usychasz,
smutna wśród kwietnej płaszczyzny
I nie ma dla ciebie życia,
bo nie ma Ojczyzny. Drzewo wierne!

Nie zniesiesz wygnania, tęsknoty
jeszcze trochę jesiennej i zimowej słoty,
A padniesż martwa-obca ziemia cię pogrzebie-Drzewo moje!
Czy będę szczęśliwszy od ciebie?

– Jan Paweł II

TopPRAYER

Mother of sailors,
light our way.
Mother,
turn your holy eyes to us
and see our tears,
hasten the slow steps
of those who do not think about You,
and listen to our songs of supplication.
Calm the winds on the sea,
open hearts for love,
console the faithful,
be a lighthouse for wanderers
and the morning star for the dying.
Remember everyone.

MODLITWA

Matko żeglarzy,
oświecaj naszą drogę.
Matko,
zwróć swe święte oczy na nas i zobacz nasze łzy,
przyspieszaj powolne kroki
tych, którzy nie myślą o Tobie,
i wysłuchuj naszych błagalnych śpiewów.
Uciszaj wiatry na morzu,
otwieraj serca na miłość,
pocieszaj wierzących,
bądź latarnią morską dla błądzących
i gwiazdą zaranną dla umierających.
Pamiętaj o każdym.

- Alessandro Parronchi

TopWANDERER'S LITANY

Radiant Mother
from the green fields and wayside chapels
from city noise and forest stillness
dreams in the fantasy of children
and in the meditation of old men
Pray for us

Madonna sculpted in stone
carved in wood painted on
canvas sung in the notes
sketched in the heart
Pray for us

Madonna from the gnarled hand of the mountaineer
from the green grass
from the crystal tears of the penitent
from the thunder of the waterfall
from the praying icons
Pray for us

Madonna from Czestochowa
from Lourdes, Fatima, and Limanowa
from wild paths
from the melody of bells
from cottages and apartments
from fields and streets
Pray for us

Ebony Madonna
Black - smiling
from millions of sculptures and pictures
always the same
Pray for us

Madonna
the human heart's Radiant Beam
Dawn of Hope
Best Mother
Mary in the Gospels
Pray for us

Litania Wędrowca

Matko promienna
z pól zielonych i kaplic przydrożnych
z gwaru miasta i ciszy lasu
wymarzona w fantazji dzieci
i w zadumie starca
módl się za nami

Madonno wyryta w kamieniu
wystrugana w drewnie
wymalowana na płótnach
wyśpiewana w nutach
naszkicowana w sercu
módl się za nami

Madonno spod sękatej ręki górala
z traw zielonych
z łez kryształowych pokutnika
z wodospadów grzmotu
z ikon rozmodlonych
módl się za nami

Madonno z Jasnej Góry
z Lourdes Fatimy i Limanowej
z polnych ścieżek
z melodii dzwonów
z chat i bloków
z pól i ulic
módl si? za nami

Madonno hebanowa
Czarno-uśmiechnięta
z milionów rze?b i obrazów
zawsze ta sama
módl się za nami

Madonno
ludzkich serc Promieniu
Jutrzenko nadziei
Matko Najlepsza
Maryjo z Ewangelii
módl się za nami

– Father Jan Pach

Top
LET US SIT TOGETHER

For You, what is gold,
tinkling corals,
armfuls of flowers,
amd smoke from incense?
You prefer tears mixed with pollen
and knees praying around the altar.

Let us sit together
in the shadow of night's silence.
Allow me, Mother,
to wipe up your tears,
heal the wounds,
and sing of joy.

With your free hand,
tuck me to your heart
like your Son.

MODLITWA

Siądźmy razem

Po co Ci złoto
brzęczące korale
narecza kwiatów
i kadzideł dymy
Ty wolisz łzy
zmieszane z pyłem
i kolan modlitwę wokół ołtarza

Siądźmy więc razem
w cieniu nocnej ciszy
pozwól mi Matko
ze łzy Ci osuszę
zagoję Rany
i radość zanucę

Ty wolną ręką
przytul mnie do Serca
jak Syna

– Father Jan Pach

TopMOTHER OF JOHN PAUL II

Came to us from the east
Dark
Silent
Virgin Mother
came under the wings of the white eagles
to guard Polish homes

Was not afraid of sacrilegious sabers
Swedish bullets
claws of the conquerors
does not even run away from the den of the dragon
was not afraid of the bloody glare of wars

Not overgrown are the ways to Jasna Gora
loud silence
Bright Mystery

Through rainbow tears
wounded face
brings about transformation

Came out of six centuries of stillness
to enlarge the way to the Source of Hope
in the trust of the purple to white Pope
through whose heart the whole world hears Her.

MATKA JANA PAWŁA II

Przyszla do nas od Wschodu
Ciemna
Milcząca
Rodzaca Dziewica
przyszła pod skrzydła białych orłów
strzec polskiego domu
Nie lęka się świętokradzkich szabli
szwedzkich kul
pazurów zaborców
ani na pustynie przed smokiem ucieka
ani się lęka krwawej łuny wojen

Nie zarosly ścieżki do Jasnej Góry
głośnej milczeniem
Jasnej Tajemnicą

Przez tęczę łzawą
poranione Lico
sprawia przemianę

Wyszła z sześciu wieków ciszy
poszerzac ścieżki do Zródła Nadziei
przez ufność purpury do bieli Papieza
którego sercem cały świat Ją słyszy

– Father Jan Pach

TopPRAYING VIRGIN

Listening Virgin
change the noise in my heart
to the quiet of Nazareth
teach me to absorb the prayers of the greens
and the heat in a grain of sand

Virgin who gave birth in Bethlehem
Madonna to the end of time
Evangelist Eve of the New Generation
teach us to love silence and perseverance
humility of Christmas night
place Jesus in my heart
as in the manger

Praying Virgin
Picture of simplicity
Mother of our prayers
teach us life
give us the power to last under the cross
and the courage to enter under the roof
of your house

Dziewico Rozmodlona

Dziewico Słuchająca
przemien rozgwar mego serca
w ciszę Nazeretu
naucz pochwycić modlitwę zieleni
i rozgrzanych ziaren piasku

Dziewico Rodzaca w Betlejemie
Madonno kresu czasu
Ewangeliczna Ewo Nowego Rodzaju
naucz miłości cichej i wytrwałej
pokory Nocy Narodzenia
złóż Jezusa w mym sercu
jak w Złobie

Dziewico Rozmodlona
Wzorze prostoty
Matko naszych modlitw
naucz nas życia
daj siłę trwania pod Krzyżem
i odwagę wejścia pod strzechę
Twego Domu

– Father Jan Pach

TopDE PROFUNDIS OF MAXIMILIAN KOLBE (Prisoner #16670)

Everyone abandoned me -
and here is the night of my soul.
Carbolic acid with a white tongue licks the concrete,
and the trace of human warmth dries out.
I would like to bundle myself into a small skein of thread,
in my heart -
I lie prostrate at the Cross.

Stillness - weak fists do not knock on the walls;
and nobody counts the time by the commander's steps.
My sight, like a homeless dog, searches for You on the walls, falls down,
and, famished, encamps over me.

Fear explodes like a star-bouquet in the twilight and dies out;
and later I can hear a cry from far away ---
Father, take away this chalice of bitterness!

I see that I am weakened . . .
My thoughts melt, like
the body in the crematorium. Let us Pray:
"Maryja!"

I fall in fear and despair;
All my weakness and pain I gather like flowers
and place at the feet o f Maryja. I feel her hands on my head;
she bends over me and quietly cries.
"Maryja!" such pain I will not tolerate!
I stand, run -
my blood covers the walls of my bunker.

The clatter of hooves are in my cell . . .
the rider stops;
in his hands holds the scales
and looks at me through his empty eye sockets.
I faint.
Again, She is close to me and smoothes my hair.
She says something . . .
her voice is sweet . . .
and quiet. . .
and pure;
She covers my heart with peace.

I collect my thoughts.
I arrange them in the ACT of shooting,
and from the inside of my hunger.
. . . from the bow strings of hunger,
like a burning arrow, a skyrocket of praise
rises and hangs in the high heavens -
for those insane from famine . . .
who hunger . . .
for You.

The bolt clinks and the heavy door creaks and opens;
to my enlarged pupils night appears...
white -
Where, oh death, is your sting?
Oh, my Lady. ..
Lady . . .
You have granted my request!

 - Jerzy S. Sito

TopANNUNCIATION

Time stopped
when the angel touched your arm
and rustled in a dignified bow

Then you returned from the paradise of meditation
simple words
hot like the sun at noon time
poured into your open heart

The stillness chosen
to be a guest in your heart
answered with an echo of love

And the angel carried the fiat of salvation the most precious pearl in history before the Face of the Father
You remained in silence
on your knees
In your heart bloomed
fresh heavenly apple blossoms

ZWIASTOWANIE

Czas się zatrzymał
kiedy anioł dotknął Twego ramienia
i zaszelescil w dostojnym ukłonie

Wtedy powróciłaś z raju rozmyślan
słowa proste
gorące jak słonce w poludniowej porze
wlewały się w Serce otwarte

Cisza wybrania
goszcząc w Twoim Sercu
odpowiedziala echem miłości

I zaniósł anioł „fiat" zbawienia
najcenniejsza perłę historii
przed Oblicze Ojca

Pozostałaś w milczeniu
na kolanach
z Sercem rozkwitłym
świeżym kwiatem rajskiej jabłoni

- Henri Caldelari, Isabelle Barman

Top


MAMO

Today I will not call you
Mother
or the Lady of Heaven;
those are just the shadow of Dawn

I will not cali you Star
even though you deliver happiness during the night
or Queen or Handmaid;
I will not repeat empty words

I will sit down, look in your eyes,
and I will say,
MAMO!

MAMO

Nie nazwę Cię dziś Matką
ani niebios Pania
to tylko cienie Jutrzenki

Nie nazwę Cię Gwiazdą
choc radośc w noc rodzisz
ani Królową czy Służebnicą
nie będę pomnażał pustych słów

Siądę wpatrzony w Twe oczy
i powiem

Mamo

– Father Jan Pach

TopVOCATION 

The day was gray - like all the rest;
I was not even thinking about God
until my wandering glance
met with Yours
in the shadow of the linden tree.
Along with the accompaniment of the words of Kordecki
I heard the whispering of angels close by,
"This is your Mother."

I believed.

It was not a miracle;
gray days disappeared
like water in the sea
but at least I knew
that You were next to me.

Once saying "yes"
resounding the echo of Your trust
in spite of my shortcomings and daily betrayals.

Mother, without the shadow of a doubt
bend under my announcement
come, like to Elizabeth,
put Your hand on my shoulder;
let me feel the fervor of Your trust.

Powołanie

Dzien był szary jak wszystkie nawet
niewiele myślałem o Bogu
aż błądzący mój wzrok
spotkał się z Twoim
w cieniu lip
usłyszałem szept bliskiego anioła to
jest twoja Matka

Uwierzyłem

Nie było cudów
szare dni uchodziły
jak woda do morza
ale przynajmiej wiedziałem
że jesteś obok mnie

Raz powiedziane "tak"
rozbrzmiewa echem Twego zawierzenia
wbrew moim brakom i codziennym zdradom

Matko bez cienia zwątpien
pochyl się nad pustką mych zwiastowan
przyjdź jak do Elżbiety
połóż swą dłon na moim ramieniu
niech poczuję żar Twego zawierzenia

– Father Jan Pach

TopNext

All About Mary includes a variety of content, much of which reflects the expertise, interpretations and opinions of the individual authors and not necessarily of the Marian Library or the University of Dayton. Please share feedback or suggestions with marianlibrary@udayton.edu.

CONTACT

Marian Library


300 College Park
Dayton, Ohio 45469 - 1390
937-229-4214
Website
Email

Keyword Search

Would you like to begin a new keyword search?

Get Started