Visit UD's current situation page for how campus offices can access UDIT support to fix issues from the global IT outage Friday, July 19.

Skip to main content

Hymns in Dutch

Hymns in Dutch

Ave Maris StellaHail Holy QueenIn een so duystere nachteJesu, sweete, be not wrothNe had the apple taken beenPeperit VirgoRecordare, Virgo Mater 


Ave Maris Stella (Dutch)

Wees gegroet, sterre der zee
gezegende Moeder Gods
en altijd maagd (gebleven)
gelukkige poort des hemel.

Door dit Ave aan te nemen dat
Gabriel gesproken heeft
veranker ons in vrede
door te veranderen Eva’s naam.

Maak een eind aan de kluisters
Breng het licht tevoorschijn bij de blinden
drijf ons kwaad uit en eis het goede.

Toon ons onze moeder te zijn
neem de aan U gerichte gebeden aan U,
die voor ons uw kind hebt gedragen

Voortreffelijke maagd vergeleken
met alle anderen zo zachtmoedig
maak ons, vrij van schulden
zachtmoedig en rein.

Waarborg een rechtschapen leven
Wijs ons de veilige weg
zodat als we Jesus zien
we ons eeuwig verblijden.

Geloofd zij God de Vader
de hoogste eer voor Christus.
En ook aan de Heilige Geest,
de eer komt toe aan één wezen
Amen
Hymne uit de 9e eeuw

Top


Hail, Holy Queen (Dutch)

Wij groeten u, O koningin
Wij groeten u, O koningin,
O Maria U Moeder, vol van teed're min,
O Maria Groet haar,
O cherubijn Prijs haar,
O serafijn Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

O Moeder van barmhartigheid, O Maria
En troost in alle bitterheid, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd', O Maria
Leid gij ons op de weg der deugd, O Maria
Toon ons in 't uur van onze dood, O Maria
De zoete vrucht van uwe schoot, O Maria
Groet haar, O cherubijn
Prijs haar, O serafijn
Prijst met ons uw koningin
Salve, salve, salve Regina

Top


In een so duystre nachte (gedeelte)

Ave! Ave vol trouwen,
Maria, weest gegroet!
Want boven alle vrouwen
Ghy schoon zijt ende soet.
Ave! van wee en rouwen
Ghy ons verlossen sult,
Ons schip kunt ghy behouwen,
Betalen onse schult.

Alsus genaken siende
De poort der saligheyt,
Wy, deser Maghet vrienden
Roepen met danckbaerheyt;
Gelooft, gedanckt, gepresen
Zij God in eeuwigheyt;
Die om ons te genesen
Dees Maghet heeft bereydt.

Johan Stlapers van der Wiele (1579-1630)
Den schat der geestelijcke Lofsangen

Top


Jezus, zoet, wees niet vergramd,

Jezus, zoet, wees niet vergramd,
Want ik heb geen doek op lap
om jou in te wikkelen.
Ik kan je niet inpakken
Want ik heb geen doek of lap
Maar leg je voeten op mijn borst
en bescherm je tegen de kou.
Anoniem, 1375, Ierland

Top


Noch was de appel genomen

Noch was de appel genomen
de appel genomen
Noch was ooit Onze Lieve Vrouw
als hemelkoningin gekomen
Gezegend zij de tijd
dat de appel genomen wsa
Daarom mogen we zingen
"Deo Gratias"
Anomiem, 15e eeuw

Top


Peperit Virgo

Uit de Maagd geboren
een koninklijke Maagd
Moeder van wezen
vol van genade
Alleluia, alleluia

Top


Recordare, Virgo Mater

Vergeet niet, Moeder Maagd
wanneer u voor God staat,
om goed over ons te spreken
en zijn toorn over ons te keren.

Top

All About Mary includes a variety of content, much of which reflects the expertise, interpretations and opinions of the individual authors and not necessarily of the Marian Library or the University of Dayton. Please share feedback or suggestions with marianlibrary@udayton.edu.

CONTACT

Marian Library

Roesch Library
300 College Park
Dayton, Ohio 45469 - 1390
937-229-4214
Website
Email

Study Mary

Study the theology and history of Mary at the University of Dayton.

Learn More

Keyword Search

Would you like to begin a new keyword search?

Get Started